Με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Φ.80000/45219/1864 (ΦΕΚ Β’ 4591/27-12-2017) των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, αναθεωρήθηκε ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της αρ. Φ11321/ οικ.10219/688/4-5-2012 (Β’1506) κοινής υπουργικής απόφασης, με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει την 1.1.2018.

1.2. Δρεπανοκυτταρική νόσος

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Αναιμία κληρονομική, ομόζυγος ή ετερόζυγος, χαρακτηριζόμενη από την παρουσία της παθολογικής αιμοσφαιρίνης S στο ερυθροκύτταρο.
Διακρίνονται οι παρακάτω υποκατηγορίες/υποομάδες:
1. Ετερόζυγη μορφή
Ασυμπτωματική νόσος. Παρακλινικά ευρήματα: Σε ηλεκτροφορητικό διάγραμμα η ανεύρεση αιμοσφαιρίνης S.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: …………………………………………………… 0%

2. Ομόζυγη μορφή
Ανάλογα με την κλινική εικόνα:
α. Επί κρίσεων (ανεξάρτητα εάν είναι αγγειοαποφρακτικές, απλαστικές ή αιμολυτικές): …………………………………………………….. Π.Α. 67%
β. Σε περιπτώσεις που στα παραπάνω προστίθενται τακτικές (>6/έτος) μεταγγίσεις αίματος αφαιμαξομεταγγίσεις ή αποσιδήρωση, το Π.Α. αυξάνεται ως ≥80.
3. Διπλή ετεροζυγωτία δρεπανοκυτταρικής νόσου και β-Μ.Α. (Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία)Ποσοστά αναπηρίας όπως και στην ομόζυγη Δρεπανοκυτταρική αναιμία.
Στα παραπάνω ποσοστά προστίθεται το αντίστοιχο ποσοστό τυχόν συνυπαρχουσών άλλων παθολογικών καταστάσεων/επιπλοκών (π.χ. πνευμονική εμβολή, ΑΕΕ, οξύ θωρακικό σύνδρομο, σοβαρές οστικές βλάβες, νεφρική ανεπάρκεια, ενδοκρινολογικές ανεπάρκειες, πνευμονική υπέρταση, κ.α.), οι οποίες θεωρούνται απότοκες της νόσου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα για αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, στα αντίστοιχα κεφάλαια του Ε.Π.Π.Π.Α.
1.3. Λοιπές αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. C, E, O κα. ή συνδυασμοί αυτών) Ποσοστά αναπηρίας ανάλογα με τη βαρύτητα ή τις επιπλοκές, κατά αντιστοιχία με τη Θαλασσαιμία ή τη Δρεπανοκυτταρική αναιμία.