Όλα τα άρθρα του νόμου 4387/2016 που μας αφορούν και τι μπορείτε να βρείτε στο καθένα.
Άρθρο 7 παρ.2 + 4 : Εξαίρεση από τις μειώσεις της Εθνικής Σύνταξης
Άρθρο 8 παρ 2α : Συντάξιμες αποδοχές για υπολογισμό ποσοστιαίας αναπλήρωσης = μέσο όρο μηνιαίων αποδοχών κατά τη διάρκεια της συνολικής ασφάλισης
Άρθρο 9 παρ.3 : προτεραιότητα καταβολής προσωρινής σύνταξης σε Αμεα
Άρθρο 11 : Συντάξεις αναπηρίας
Άρθρο 12 παρ Α + 1Ββ + 5γ : Εξαίρεση από περιορισμούς καταβολής σύνταξης λόγω θανάτου
Άρθρο 13 παρ.2 : Στο άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων που δικαιούται κάθε συνταξιούχος (ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης) δεν προσμετρούνται τα προνοιακά επιδόματα και τα επιδόματα αναπηρίας
Άρθρο 18 παρ.6β : Η προαιρετική συνέχιση ασφάλισης λήγει με τη συνταξιοδότηση λόγω επ’ αόριστον αναπηρίας
Άρθρο 19 παρ.1 : Για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και θανάτου με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης, δύναται να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας
Άρθρο 19 παρ. 2 + 5γ : διαδοχική ασφάλιση
Άρθρο 22 : Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007
Άρθρο 23 παρ.5 : Για την εξαίρεση από τις μειώσεις των συντάξεων που συνδέονται με πιστοποίηση ορισμένου ποσοστού αναπηρίας, γίνεται δεκτή και η γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
Άρθρο 27 παρ. 2α +2β : Εξαίρεση από μειώσεις εθνικής σύνταξης
Άρθρο 28 παρ. 2β : υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης. Συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης
Άρθρο 29 παρ.10 : Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία
Άρθρο 35 παρ.10 : Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε όλους τους δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία
Άρθρο 38 παρ.5 : Δεν αναπροσαρμόζονται, και παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, που εμπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Άρθρο 48 παρ 6 : Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ. Με τα ανήλικα τέκνα εξομοιώνονται και τα ενήλικα άγαμα ορφανά, εφόσον είναι ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω
Άρθρο 48 παρ. 10 : Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους – μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
Άρθρο 91 : Στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 92 και 93 καταβάλλονται τα προβλεπόμενα στις ρυθμίσεις αυτών ειδικά προνοιακά επιδόματα,
Άρθρο 92 : Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
Άρθρο 93 παρ. 2 : Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων. Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται: οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.
Άρθρο 96 παρ. 4 : Παροχές Ε.Τ.Ε.Α. – Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων. Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας.
Νόμος 4387/2016
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751
Οι νόμοι στους οποίους βρίσκονται οι εξαιρέσεις
http://www.seepeaa.gr/displayITM1.asp?ITMID=524 Προεδρικό Διάταγμα 169/2007. Άρθρο 1α και άρθρο 26α
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_gen/n.2084-1992_nomos_Sioufa.htm Νόμος 2084/1992. Άρθρο 15 παράγραφος 1