Σας γνωρίζουμε ότι από 14-12-2016 ενεργοποιήθηκαν στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης www.e-prescription.gr οι παρακάτω εξετάσεις που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. με αρ. Α3(γ)/οικ.76492 (ΦΕΚ 3458/Β/26-10-2016).
Πολλές από αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για εμάς όπως π.χ η ολική 25-OH vit D, ο ποσοτικός προσδιορισμός HCV RNA και HBV DNA, και πολλές άλλες.
http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=53b3d21e-5188-4750-bef6-ba62be4f5c57