Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των πρώτων πινάκων μοριοδότησης.
Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 11 του Ν.3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α΄/9-2-2004) και την με αριθμό 47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 3408/ Β΄/18-12-2014) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας:
«Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας, από όλους τους ενδιαφερόμενους ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ».
Για το παραδεκτό της υποβολής αιτήσεως θεραπείας, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του δημοσίου ίσου με δέκα (10) ευρώ.
Για να μην χαθεί από τους προστατευόμενους η παραπάνω χρονική προθεσμία των δέκα (10) ημερών οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση θεραπείας, καλό είναι να ενημερώνονται αποκλειστικά τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3539&lang=el