Ι.Κ.Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
Κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄) περί κατάργησης του προελέγχου των ιατρικών φακέλων που κατατίθενται προς εξέταση από τις Υγειονομικές Μονάδες του ΚΕ.Π.Α.
Με τη διάταξη αυτή καθίσταται υποχρεωτική η συνυποβολή με την αίτηση για πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. του ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης, με την ονομασία «Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας»
Βάσει της ιατρικής έκθεσης θα εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ορθή επιλογή της υγειονομικής επιτροπής που θα παραπέμπεται ο ασθενής, καθώς θα συμπληρώνονται σε αυτή από τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς όλα τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτό πληροφοριακά στοιχεία (ιατρικό ιστορικό, παρακλινικές και λοιπές ιατρικές εξετάσεις, νοσηλείες, προσδιορισμός της προέχουσας πάθησης, λοιπές παθήσεις κ.λπ.).
Το ανωτέρω έντυπο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86 και συμπληρώνεται από θεράποντα ιατρό, δημοσίου ή ιδιωτικού Υγειονομικού Σχηματισμού ή Φορέα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, της αυτής ειδικότητας με την κύρια πάθηση του αιτούντα.
Το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντα ιατρού θα θεωρείται από την αρμόδια γραμματεία της Μονάδας που υπηρετεί ή εφόσον είναι ιδιώτης από τα ΚΕΠ ή την αστυνομία.
Η ιατρική έκθεση καθίσταται υποχρεωτική από 15/06/2013 και χωρίς αυτή δε θα γίνονται δεκτά αιτήματα προς εξέταση από τα ΚΕ.Π.Α.
Το έντυπο, το οποίο επισυνάπτεται, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο της Δ/νσης Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας και πρέπει να τίθεται στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων.
Με ευθύνη των διευθυντών, όλοι οι υπάλληλοι που απασχολούνται στα ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει να λάβουν γνώση ενυπόγραφα της παρούσας εγκυκλίου και να φροντίσουν να κοινοποιήσουν τις νέες απαιτήσεις έγκαιρα με γραπτές ανακοινώσεις και κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις στα Τοπικά Μέσα ενημέρωσης κ.λ.π.).
Με τη διάταξη αυτή καταργούνται οι διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 6 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄) σχετικά με την προετοιμασία των ιατρικών φακέλων για εισαγωγή στις Υγειονομικές Επιτροπές.
Ο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς
Δ ι ο ν ύ σ η ς Π α τ σ ο ύ ρ η ς