ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΤΠΥ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/9405.pdf