Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1218/8.4.2020:
1.Στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 αναβάλλονται οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων
παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης και λοιπών
αιτημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας των Κ.Ε.Π.Α.
μέχρι 30/4/2020, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 της
από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
Α’ 55) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του».
2. Κατά την ανωτέρω προθεσμία, αναβάλλονται και
οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων αναπηρικών παροχών σύνταξης και λοιπών
αιτημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας των ΚΕ.Π.Α.

http://www.nomotelia.gr/photos/File/1218b-20.pdf