Κατόπιν καταγγελιών, για ποσοστά αναπηρίας, που δίνονται από τα ΚΕΠΑ, μικρότερα του 67% το οποίο αντιστοιχεί στην Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ 1506/΄Β/ 4-5-2012), σας ενημερώνουμε ότι κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας.
Εάν περάσουν οι 10 ημέρες, η αίτηση δεν θεωρείται αίτηση για ένσταση αλλά για επανεξέταση. Επανεξέταση μπορεί να γίνει μετά από 6 μήνες.