Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11.3.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
γίνεται αναφορά στις ευπαθείς ομάδες που απασχολούνται στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ- ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Στο πλαίσιο τόσο της προστασίας της υγείας του προσωπικού του Δημοσίου,
ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, όσο και της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των
δημοσίων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εν λόγω έκτακτης ανάγκης:
Υπάλληλοι του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αρ. 5 της ΠΝΠ
και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, στην περίπτωση που είναι τοποθετημένοι σε υπηρεσίες
εξυπηρέτησης κοινού, πρέπει με ευθύνη του αρμοδίου για τα θέματα ανθρώπινου
δυναμικού του φορέα προϊσταμένου να διατίθενται εκτάκτως σε υπηρεσίες back office,
ήτοι να ασκούν καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με κοινό,
χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης, καθώς σκοπός είναι η προστασία
της υγείας των υπαλλήλων λόγω ανωτέρας βίας. Η άσκηση των καθηκόντων αυτών από
τους εν λόγω υπαλλήλους για τον ανωτέρω λόγο διενεργείται υποχρεωτικά από την
Υπηρεσία και οι υπάλληλοι, τους οποίους αφορά, είναι υποχρεωμένοι για την άσκηση των
καθηκόντων αυτών για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.
Ως ευπαθείς ομάδες για την εφαρμογή των ανωτέρω ορίζονται τα άτομα με σοβαρά
χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη
διαβήτη) και όσοι τελούν σε ανοσοκαταστολή.
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι ως άνω ευπαθείς ομάδες, εφόσον επιθυμούν την μη
προσέλευσή τους στην Υπηρεσία για την άσκηση των προαναφερόμενων καθηκόντων,
δύνανται να απουσιάζουν με τις πάγιες προβλεπόμενες ισχύουσες άδειες (κανονική,
αναρρωτική κλπ).

https://www.protothema.gr/files/2020-03-12/egkyklios_theodorikakou.pdf?fbclid=IwAR1Sq25nnsCkBA1qoKpZAs6lu2l0oVYcykil4BoPiwdov5-Fl7vNkKHgtu0