Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση των ασθενών, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «ΕΜΟΤΙΟΝ».
Το «ΕΜΟΤΙΟΝ» είναι ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα που στοχεύει να προάγει τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας.
Πρόκειται να εφαρμοστούν στρατηγικές ενδυνάμωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η εμπλοκή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας, με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η εξειδίκευση των συλλόγων ασθενών, ούτως ώστε να αυξηθεί ο αντίκτυπος που έχουν στις αποφάσεις πολιτικής υγείας.
Ελπίζουμε ότι θα βρείτε λίγα λεπτά προκειμένου να συμπληρώσετε το σύντομο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της έρευνας ,απαιτεί μόνο 8 λεπτά για να συμπληρωθεί.
Για να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο, παρακαλώ πηγαίνετε στη διεύθυνση που σημειώνεται παρακάτω, κάντε κλικ στο http://patientparticipation.eu/questionnaires/greece/ και ακολουθήστε τις ηλεκτρονικές οδηγίες.