Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα
1. Να γνωστοποιήσει τη νέα διεύθυνση, κλπ στοιχεία του συλλόγου.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου.