Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα
Τα νέα γραφεία θα λειτουργούν κάθε:
• Δευτέρα, Παρασκευή: 17:00 έως 20:00
• Τετάρτη, Πέμπτη: 9:00 έως 15:00
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου.