Κατά τη διάρκεια ανακαίνισης των νέων γραφείων, ο Ταμίας Γ. Μέρμηγκας εργάστηκε εθελοντικά για περίπου 2 μήνες. Ο Πρόεδρος εισηγείται την καταβολή στον Γ. Μέρμηγκα τουλάχιστον των εξόδων μετακίνησής του.
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα
Την καταβολή στον Γ. Μέρμηγκα του ποσού των 500 € για έξοδα μετακίνησης.
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου.